BỘ LỌC

Thuốc
HADOCORT-D Thuốc kê đơn 18.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏLEVOSEREN SOLUTION 110.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏMESECA Thuốc kê đơn 100.800 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPHENERGAN 12.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏPIVALONE 1% Thuốc kê đơn 60.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏVIPXACIL SIRO 60ML Thuốc kê đơn 50.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏ