BỘ LỌC

Thuốc
AQUADETRIM Thuốc kê đơn 65.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏARGININE STADA Thuốc kê đơn 2.100 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏASTMOTIDIL Thuốc kê đơn 9.900 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏATIZAL 7.500 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏATUSSIN Thuốc kê đơn 21.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAUGMENTIN 250/31.25 SAC 250MG 12'S Thuốc kê đơn 11.700 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAUGMENTIN 500/62.5 Thuốc kê đơn 17.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAUGMENTIN 625MG Thuốc kê đơn 12.700 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAVAMYS NASAL SPRAY SUSP 27.5 MCG 120 DOSE Thuốc kê đơn 220.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ